Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEBE KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMA SIKLIĞI
(FERTILITY CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN FREQUENCY OF TAKING ANTENATAL CARE )

Yazar : Feray BUCAK  & Melike NEBİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 14
Sayfa : 15-23
    


Özet

Bu araştırma doğum öncesi bakım hizmeti için hastaneye başvuran gebe kadınların doğurganlık özellikleri, doğum öncesi bakım alma sıklığını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel türdeki bu araştırma 873 gebe ile yürütülmüştür. Araştırmanın sosyo - demografik ve doğum öncesi bakım alma ve etkileyen faktörler ile ilgili verileri, literatür bilgilerine dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, SPSS for Windows 17.5 (Statistical Packageforthe Social Sciences) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde; yüzdelik dağılım, ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada gebelerin %14.9’u uzman doktor tarafından, %22.6’sı ebe / hemşireden hiç doğum öncesi bakım hizmeti almadığını bildirmiştir. Hizmet almayanların % 47.7’sinin doğum öncesi bakım alması gerektiğini bilmediğinden, % 36.9’unun ekonomik nedenlerden dolayı,% 3.8’inin eşi ya da kaynanasının izin vermemesi, % 4.6’sı ise mevsimlik tarım işçisi / göçer oldukları gerekçesi ile düzenli doğdum öncesi bakım alamadıklarını bildirmişlerdir. Doğum öncesi bakım hizmeti alan gebelerden %77.4’ü evlerine yakın yerde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görev yapan ebe / hemşireye bakım için başvurduklarını söylemişlerdir. Sonuç: Çalışmamızda doğum öncesi bakım sayısı yeterli bulunmamıştır. Doğum öncesi bakım anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla gerekli muayene ve önerilerde bulunularak bir sağlık personeli tarafından izlenmesidir. Bu nedenle doğum öncesi ve doğum sonrası izlem, öncelik verilmesi gereken konulardır.Anahtar Kelimeler
Doğum öncesi bakım,Doğurganlık, Gebelik

Abstract

This research was conducted to evaluate the fertility characteristics of pregnant women admitted to hospital for antenatal care and the frequency of receiving antenatal care. Method: This cross-sectional study was conducted with 873 pregnant women.The data of the study on sociodemographic and prenatal care and influencing factors were obtained using the data collection form developed by the researcher based on the literature information,by face-to-face interview technique.The data were evaluated using SPSS for Windows 17.5 (Statistical Package for the Social Sciences) package program.Percentage distribution and chi-square test were used to analyze the data. Results: In this study, 14.9% of the pregnant women reported that they did not receive any antenatal care services from the specialist doctor and 22.6% of the pregnant women reported that they did not receive any antenatal care services from the midwife/nurse. 47.7% of those who did not receive service stated that they could not receive regular antenatal care because they did not know that theys hould receive prenatal care.36.9% of those who did not receive service stated not receive regular antenatal care due to economic reasons, 3.8% because their spouse or mother-in-law did not allow them. Inaddition, 4.6% of those who did not receive service stated that they could not receive regular prenatal care on the grounds that they were seasonal agricultural workers/ nomads.77.4% of the pregnant women who received antenatalcare service stated that they applied to the nurse/ midwife working in the Family Health Center (FHC) close to their home for care. Conclusion: In our study, rates of prenatal carewere not found sufficient. Prenatal care is the follow-up of the mother and fetus by a health care professional, by making necessary examinations and making recommendations at regular intervals through out the pregnancy.Therefore, prenatal and postnatal monitoring are issues that should be given priority.Keywords
Prenatal care, Fertility, Pregnancy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri