Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HARİTA SEKTÖRÜNÜN HARİTA VE KADASTRO TEKNİKERLERİNDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE EXPECTATIONS OF THE MAP SECTOR FROM MAP AND CADASTRE TECHNICIAN )

Yazar : Fuat BAŞÇİFTÇİ  & Sevgi BÖGE  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 14
Sayfa : 175-189
    


Özet

Günümüz iş piyasasında rekabeti arttırabilmek için değişen koşul ve şartlara uyum sağlayabilen, teknolojik değişiklikleri anlayabilen ve kullanabilen, üretken, güçlü iletişim yeteneğine sahip, ekip ruhu taşıyan elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Her sektörde olduğu gibi harita sektöründe de bu ihtiyacı karşılamak üzere harita ve kadastro eğitimi veren farklı düzeylerde programlar mevcuttur. Mesleki eğitimin en önemli aşamalarından birisi teknikerlik eğitimidir. İş sahasının ihtiyacı olan, kalifiye ara eleman olan teknikerler üniversitelere bağlı önlisans düzeyinde eğitim öğretim yapan meslek yüksekokulları tarafından yetiştirilmektedir. Uluslararası piyasalarda rekabet gücünün arttırılması gelişen bir Türkiye ekonomisi için ancak gelişmiş meslek yüksekokulları ve bu okullarda yetişen nitelikli ara elemanlarla olanaklı olabilecektir. Teknik ara eleman olarak çalışan harita ve kadastro teknikerlerinin eğitimi, harita sektörünün ihtiyaç duyduğu projelerin uygulanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel sektör ve kamuda bulunan kuruluşların, harita teknikerliği unvanına sahip kişilerin mesleki yeterlilik düzeyleri hakkındaki görüş ve beklentilerinin belirlenmesidir. Bunun için Türkiye’deki özel sektör ve kamu kurumlarındaki harita mühendisleri ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, yüzde, ortalama, standart sapma ve bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS istatistik paket programı ile yapılmıştır. Ankete 254 harita mühendisi katılmıştır. Ankete verilen cevapların tutarlılığını belirlemek için güvenilirlik analizinde kullanılan Cronbach’s Alpha katsayısı 0.809 bulunmuştur. Harita mühendislerinin meslek yüksekokulu mezunları hakkındaki görüş ve beklentilerine yönelik genel ortalaması X = 3.18 olarak bulunmuştur. Bu rakam araştırmaya katılanların mezunlar hakkındaki görüş ve beklentilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgulara dayalı olarak sonuçlar tartışılıp, önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Harita ve Kadastro, Meslek Yüksekokulu, Eğitim-Öğretim, Sektör, Teknikerlik,

Abstract

In order to increase the competition in today's job market, It is needed the employees who can adapt to changing circumstances and conditions, understand and use technological changes, are productive, have effective communication skills, team spirit. In map sector like every sector, there are different levels of programs that provide the map and cadastral training to meet this need. One of the most important stages of vocational education is technician training. The technicians who are the need of the job site are trained as qualified intermediate staff by vocational high schools that provide education and training at the associate level of the university. Increasing the competitiveness in international markets for the booming economy of Turkey will be only possible by qualified intermediate staff trained in advanced vocational high schools and in these schools. The training of map and cadastral technicians working as a technical intermediate staff has great importance in terms of the implementation of the projects needed by the map sector. The aim of this study is to determine the opinions and expectations of the people with the title of map technician in the private sector and public institutions about their levels of professional qualification. For this, a survey has been carried out with geomatic engineers in the private sector and public institutions of Turkey. Percentage, mean, standard deviation and independent-sample t-test have been applied for the aim of the study. Statistical analysis in this research has been made with SPSS statistics package program. 254 geomatic engineers have participated in the survey. Cronbach’s Alpha coefficient used in reliability analysis has been found as 0.809 in order to determine the consistency of the answers given in this survey. The overall average regarding the views and expectations of the geomatic engineers about the graduates from vocational high school has been found as X = 3.18. This average shows that the opinions and expectations of the respondents about the graduates are at a medium level. Based on the findings, the results have also been discussed and suggestions have been offered.Keywords
Map and Cadastre, Vocational High School, Education-Training, Sector, Technician

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri