Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONKA BÜLLOZA ALT TİPLERİ ÜZERİNE GENİŞLETİLMİŞ BİR ÇALIŞMA
(AN EXTENDED STUDY ON CONCHA BULLOSA SUBTYPES )

Yazar : Elif ELİBOL  , Hacer BARAN, Yüce İSLAMOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 86-92
    


Özet

Konka bülloza alt tiplerininin; kronik sinüzit, osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, mukozal kalınlaşma ve diğer sinonazal anatomik varyasyonlarla olası ilişkilerini geniş bir hasta grubunda incelemek. Bu retrospektif çalışma Ocak 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 850 hastanın (1700 taraf) paranazal BT kesitleri ve tıbbi kayıtları değerlendirildi ve tespit edilen konka bulloza alt tiplerinin kronik sinüzit, osteometal kompleks tıkanıklığı ve mukozal kalınlaşma gibi diğer sinonazal varyasyonlarla ilişkisi araştırıldı. Konka bülloza, 1700 tek taraflı kesidin 430'unda (% 25.2) gözlendi. 430 büllöz konka'nın 160'ı bilateral (% 37) izlenirken, 245'i sağda (% 56.9), 185'i solda (% 43.1) izlendi. Ekstensif, bülböz ve lamellar konka sayıları sırasıyla 202, 118 ve100 bulunmuştur. Ekstensif konka bülloza ile kronik sinüzit (p: 0,025), osteometal kompleks obstrüksiyon (p: 0,043) ve septum deviasyonu (p: 0,013) arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Ek olarak, lamellar tip konka bülloza ile kadın cinsiyet (p: 0.021) arasında anlamlı bir ilişki izlenirken bülböz konka bülloza ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu (p: 0.038) arasında anlamlı bir ilişki belirgindi. Konka büllozası olan hastalarda ek olarak en sık görülen anatomik varyasyon 256 hastada bulunan septal deviasyondu. Yaygın tip konka bülloza'da kronik sinüzit, osteomeatal kompleks tıkanıklığı ve septal deviasyon sıklığı diğer alt tiplere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Cerrahların ve radyologların konka bülloza alt tiplerine aşinalıkları, endoskopik sinüs cerrahisi sırasında tedavi algoritmasının belirlenmesinde önemli olabilir.Anahtar Kelimeler
Kronik sinüzit, konka bülloza alt tipi, osteomeatal kompleks paranazal sinüs tomografi

Abstract

To determine the concha bullosa subtypes and their possible associations with chronic sinusitis, osteomeatal complex obstruction, mucosal thickening and other sinonasal anatomic variations, in a large group of patients with concha bullosa. This retrospective study was conducted between January 2019 and March 2020 in two different institutions. The paranasal CT sections and medical records of 850 patients (1700 sides) were evaluated, and the association of concha bullosa subtypes with other sinonasal variations like chronic sinusitis, osteometal complex obstruction and mucosal thickening was investigated. Concha bullosa was observed in 430 (25.2%) of 1700 sides. Of 430 bullous conchas, 160 were bilateral (37%), 245 were on the right (56.9%), 185 were on the left (43.1%). Extensive type in 202 sides, bulbous type in 118 sides and lamellar type in 100 sides were observed. A significant association of extensive type concha bullosa with chronic sinusitis (p: 0.025), osteometal complex obstruction (p: 0.043) and septum deviation was found (p: 0.013). Additionally, a significant association of lamellar type concha bullosa with female gender (p: 0.021) and of bulbous type concha bullosa with osteomeatal complex obstruction (p: 0.038) was evident. The most frequent anatomical variation was septal deviation, found in (73.1%) 256 of 350 patients with concha bullosa. The frequency of chronic sinusitis, osteomeatal complex obstruction and septal deviation were significantly higher in extensive type concha bullosa than in the other subtypes. Familiarity of surgeons and radiologists with concha bullosa subtypes might be important for determining the treatment algorithm during endoscopic sinus surgery.Keywords
Chronic sinusitis, concha bullosa subtype, osteomeatal complex, paranasal sinus tomography

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri